ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสภาการพยาบาล และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ทุก 4 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเนื่องด้วยปีพุทธศักราช 2566 เป็นวันครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย พยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ

ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ในโอกาสนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สภาการพยาบาล และกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดให้มีจัดการประชุมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในหัวข้อเรื่อง “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด” (Toward Metaverse Nursing System for Post Pandemic in Aging Society) ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 1,500 คน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพได้