ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. เทิดพระเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด” (Toward metaverse nursing systems for post pandemic in aging society) วันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี