คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการต่างประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและประสานงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายหาทุนฯและจัดงานราตรีฯ ผู้นำสุขภาพยุคจักรวาลนฤมิต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล