ห้องเริ่มต้น

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Theme 1
พระประวัติและพระจริยวัตร

Theme 2
พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล

Theme 3
พระกรณียกิจด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ 

Theme 4
พระอัจฉริยภาพ